Privacy Statement

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van (potentiele) klanten, leveranciers en (potentiele) medewerkers.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bun houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter waarborging van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bun zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit statement vragen heeft, kunt u via de contactgegevens onderaan dit document contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van (potentiële) klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij ‘gewone’ persoonsgegevens van u vragen, waaronder voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

Afhankelijk van de overeengekomen opdracht zijn nadere persoonsgegevens noodzakelijk. Een volledig overzicht van persoonsgegevens is op te vragen via de contactgegevens onderaan dit document.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na de looptijd van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens enkel nog in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking middels gericht contact en/of nieuwsbrieven.

De grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Ingevuld contactformulier op één van onze websites.
 • Afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • huidig adres, postcode en plaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gewenste prijsindicatie

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens n.a.v. ingevulde contactformulieren

Persoonsgegevens van personen die een contactformulier hebben ingevuld worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking middels gericht contact.

De grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Ingevuld contactformulier op één van onze websites.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende maximaal 12 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens n.a.v. websitebezoek

Persoonsgegevens van personen die onze website hebben bezocht worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Analyseren van gedrag van groepen bezoekers aan de website.

De grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Toestemming middels het accepteren van ons ‘cookie statement’.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookie statement zoals opgenomen in de bijlage van dit document.

Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht in onze winkels voor de bescherming van de eigendommen van de supermarkt en de veiligheid van het personeel. Aanwezige software detecteert bewegingen en kan bepaalde bewegingen herkennen. De software maakt geen beeld, template of slaat geen andere herkenningspunten op die de unieke identificatie van personen mogelijk maakt.

Voor deze verwerking wordt gebruik gemaakt van videobeelden waarop winkelbezoekers en personeel herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze beelden worden geanalyseerd. Als een beweging gedetecteerd wordt, dan wordt er een video alert (en gerelateerde (meta) data) naar een medewerker gestuurd. Een supermarktmedewerker zal altijd zelf de camerabeelden bekijken en beoordelen of de gedetecteerde beweging aanleiding geeft om de bezoeker aan te spreken. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Persoonsgegevens van personen die onze winkels hebben bezocht worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het beveiligen van onze winkelbezoekers, personeel en eigendommen door middel van camerabeveiliging.

De grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Het belang en gerechtvaardigd belang dat we een veilige winkel hebben voor onze klanten en medewerkers door dieven uit de winkel te weren (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst en alle bijbehorende wettelijke verplichtingen;
 • Het verzorgen van de communicatie rondom uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het mailen van de loonstrook.

De grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst.
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zullen wij alle persoonsgegevens vragen die minimaal noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • opleidingen
 • salarisgegevens
 • kopie ID
 • BSN-nummer
 • bankgegevens

Daarnaast vragen wij specifieke toestemming om de volgende persoonsgegevens vast te leggen:

 • geslacht
 • medewerkervoordeelplan bonuskaartgegevens
 • foto
 • gegevens partner en kinderen

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.

dan wel

 • Gedurende de periode van het sollicitatieproces tot en met 4 weken na afloop of langer als wij dat specifiek met u zijn overeengekomen.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn derhalve niet meer tot u herleidbaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het beheer van onze ICT-omgeving;
 • het beheer van onze websites;
 • het afnemen van assessments.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kunnen kennisnemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op/bij al onze systemen.
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding tot is.
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u deze informatie pas gegeven na een positieve identificatie. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen via de contactgegevens onderaan dit document. Wij zullen binnen 2 weken reageren. Indien wij uw gegevens volgens de wet (nog) niet mogen verwijderen, zullen wij u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment wij uw gegevens wel kunnen verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit document voor het privacybeleid van ons. De datum die wordt weergegeven onderaan dit document geeft aan wanneer het beleid voor het laatst is bijgewerkt.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens,  vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de hierna vermelde gegevens.

Contactgegevens

Bun
Watercipresstraat 11
1326 CM Almere
036-5354443
info@bun.nl